Statuten

Statuten


ART.1 (03/06/2017)

Op 4 december 2013, werd door de ondertekenden:

Katleen Marien, Dr. Vandeperrestraat 105, 2440 Geel, nationaliteit Belgische;

Evi Bloemen, Koning Boudewijnlaan 27, 2250 Olen, nationaliteit Belgische;

Tom Baeten, Peuzze-Jaanstraat 13, 2260 Zoerle-Parwijs, nationaliteit Belg;

een vereniging zonder winstoogmerk opgericht, genaamd ‘Jachthondenvereniging De Weimaraner vzw’.

 

ART. 2 (03/06/2017 – 04/02/2019)

De maatschappelijke zetel is gevestigd in Bistberg 30 – Et. II/Kantoor A, 2260 Westerlo, België, arrondissement Turnhout.  Op 4 februari 2019 werd een naamswijziging doorgevoerd van ‘Jachthondenvereniging De Weimaraner vzw’, naar ‘Jachthonden vzw’.

 

ART. 3 (24/05/2019)

De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Kynologische Unie St.Hubertus (K.K.U.S.H.), waarvan zij de herzieningsovereenkomst van 12 februari 1928 van het traktaat van 6 januari 1906 erkent. Zij aanvaardt de reglementen in voege en die welke in het vervolg vast te stellen zijn, en legt zich de verplichting op hieraan te gehoorzamen.

 

ART. 4 (01/01/2015 - 24/05/2019)

De vereniging heeft als doel enerzijds de verstandhouding tussen hond en voorjager, en anderzijds, jachthonden in het algemeen tov elke natuurliefhebber, te verbeteren door:

-iedere jachthondenbezitter de kans te bieden de rasspecifieke eigenschappen van zijn hond te helpen ontwikkelen en zo mogelijk te verbeteren.  Het is absoluut geen noodzaak hiervoor de praktische jacht te beoefenen of deze in de toekomst te gaan beoefenen, al kàn het wel.

-iedere jachthond en zijn voorjager weidelijk te leren jagen

-bij iedere jachthond en zijn eigenaar bij te staan om sociaal gedrag te stimuleren

Om dat doel te bereiken, organiseert de vzw Jachthondenvereniging opleidingen voor jachthonden, in zowel

het werk vóór als na het schot.  Dit kunnen o.a. zijn: opleidingen veldwerk, africhting, zweetwerk, ….

evenals het organiseren van spreekavonden, symposia, initiatiedagen expo, diverse (rasgerelateerde) wedstrijden, …

 

ART. 5

Het jaarlijkse lidgeld is vastgesteld op een maximum van 250€.  Alle leden die hun lidgeld betalen zijn toegetreden leden.  De jaarlijkse bijdrage is verschuldigd door elk lid wiens naam voorkomt op de ledenlijst afgesloten op 1 januari van elk jaar.

De leden die hun lidgeld niet betaald hebben, een maand na de herinnering hen toegezonden, zullen als ontslagnemend beschouwd worden. 

 

ART. 6 (24/05/2019)

De vereniging wordt bestuurd door de beheerraad, samengesteld uit minimum drie bestuurders, m.n een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur. Per jaar is slechts één bestuurder herverkiesbaar.  Meerdere functies kunnen uitgeoefend worden door éénzelfde persoon.

Bij ontslag of uitsluiting van een bestuurder, zal zijn opvolger zijn mandaat voltooien.  Bij gebreke hieraan zal de beheerraad binnen een aanvaardbare termijn de algemene vergadering bijeenroepen welke in de vervanging van de ontslagnemende bestuurder dient te voorzien.

Leden die minimum 1 jaar lid zijn van de vereniging, kunnen zich kandidaat stellen om toe te treden tot de beheerraad, dmv een aangetekend schrijven gericht aan de voorzitter.  Leden van de beheerraad mogen geen deel uitmaken van hetzelfde gezin of onder hetzelfde dak wonen.

De bestuurders nemen wegens hun functie, geen enkele persoonlijke verplichting op, en zijn tegenover de vereniging slechts verantwoordelijk voor het uitoefenen van hun mandaat.

 

ART. 7

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.  Het vergoeden van gemaakte onkosten is toegestaan.

 

ART. 8

De huidige statuten kunnen enkel gewijzigd worden op de algemene vergadering, op voorstel van de beheerraad.  Elke wijziging aan de statuten zal bekend gemaakt worden in de bijlagen aan het Belgisch Staatsblad binnen één maand na de beslissing. 

Hetzelfde geldt voor de benoeming, ontslagname of overlijden van een bestuurder.

 

ART. 9

De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de rekeningen en het opstellen van de begroting. 

Elk jaar worden de rekeningen van het voorgaande jaar opgesteld en wordt de begroting voor het lopende jaar opgemaakt.  Beiden worden onderworpen aan de goedkeuring op de algemene vergadering.  

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

 

ART. 10

In geval van vrijwillige ontbinding van de vereniging, duidt de algemene vergadering de vereffenaar(s) aan, stelt hun bevoegdheden vast en duidt de bestemming aan die aan het netto-actief van het sociale vermogen van de vereniging moet gegeven worden.  De algemene vergadering kan slechts geldig vergaderen over de ontbinding van de vereniging overeenkomstig de artikels 8 en 20 van de wet van 27 juni 1921.

 

ART. 11 (24/05/2019)

De algemene ledenvergadering heeft de hoogste bevoegdheid binnen de vereniging.  De algemene vergadering is samengesteld uit alle bestuursleden en alle leden.  Alle bestuursleden hebben stemrecht.  De algemene vergadering bezit de rechten die haar uitdrukkelijk zijn toegekend door de wet, de huidige statuten of het huishoudelijk reglement.  De bevoegdheden van de algemene vergadering bevatten het recht om:

-de statuten te wijzigen;

-nieuwe leden toe te laten;

-een lid uit te sluiten;

-de beheerders aan te duiden en af te zetten;

-jaarlijks de begroting en de rekeningen goed te keuren;

 

ART. 12

De algemene ledenvergadering wordt door de beheerraad één keer per jaar bijeengeroepen in de loop van het eerste trimester.  Plaats en datum zijn door de beheerraad te bepalen.  De uitnodigingen met plaats en datum, en de dagorde zullen medegedeeld worden per brief of mail, minimum 15 dagen voor de vergadering. Ieder lid heeft recht op één stem.  Elk voorstel moet goedgekeurd worden met een gewone meerderheid, waarbij onthoudingen niet worden meegerekend.

 

ART. 13 (24/05/2019)

Statuutswijzigingen kunnen slechts aanvaard worden tijdens een algemene ledenvergadering waarop tenminste 2/3 van de leden aanwezig zijn en elk voorstel moet minstens 2/3 van de uitgebrachte stemmen hebben.  Indien 2/3 van de leden niet aanwezig is, wordt een tweede algemene vergadering belegd, waarop ongeacht het aantal aanwezigen, de wijzigingen worden goedgekeurd met een meerderheid van 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen. De voorgestelde artikelen moeten expliciet en tekstueel vermeld zijn in de uitnodiging.

De voorgestelde wijzigingen worden minstens 15 dagen voor de behandeling ter kennis gebracht van de leden. 

Het stemmen per volmacht is toegelaten maar beperkt zich tot één volmacht per lid. Elk voorstel, onderschreven door één derde van de leden, moet op de dagorde voorgedragen worden.

 

ART. 14 (24/05/2019)

Het Bestuur of de Algemene Vergadering mag geen strafbepaling tegen een lid uitspreken zonder dat de belanghebbende uitgenodigd is geweest zich te verdedigen. Elke persoon, getroffen door een strafbepaling waarvan de uitwerking zich beperkt tot de vereniging zelf, en die meent dat deze tegen hem genomen beslissing de statuten niet eerbiedigt, heeft het recht in hoger beroep te gaan bij de Kynologische Raad of het door deze laatste in haar schoot daartoe opgerichte orgaan. Het beroep is in elk geval ontvankelijk indien de vereniging om de uitbreiding van de strafbepaling tot gans de K.K.U.S.H. verzoekt. De persoon getroffen door een strafbepaling zal hiervan per aangetekend schrijven verwittigd worden en zal op dezelfde wijze van zijn recht op hoger beroep in kennis gesteld worden.

 

ART. 15

Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de beheerraad en regelt alle zaken waarin de statuten niet voorzien.  Het mag geen bepalingen bevatten in strijd met deze statuten of met de wet.