Huishoudelijk Reglement
emen die hij nodig acht.

Huishoudelijk Reglement


ALGEMEEN


ART. 1

Dit huishoudelijk reglement bevat alle zaken die niet werden opgenomen in de statuten.


BEHEERRAAD


ART. 2

De voorzitter leidt de vergaderingen.  Hij/zij regelt de volgorde van de af te handelen zaken en zorgt voor de toepassing van de statuten en huishoudelijk reglement. 

De secretaris voert alle briefwisseling van de vereniging.  Hij/zij is verantwoordelijk voor de administratie.  Hij/zij stelt  verslagen op van alle vergaderingen, evenals de kasverslagen.

De penningmeester is verantwoordelijk voor de inkomsten en uitgaven van de vereniging.  Voor het verrichten van uitgaven behoeft hij/zij de goedkeuring van de beheerraad.  Hij/zij is verantwoordelijk voor het bijhouden van de boekhouding en zorgt voor het financiële aspect bij elke door de vereniging gehouden activiteit.  Hij/zij houdt verantwoordingsstukken en rekeningen zorgvuldig bij. Hij/zij is belast met de aangifte van de inkomstenbelasting en met de formaliteiten voor de betaling van registratierechten en de BTW.  De penningmeester regelt jaarlijks de verplichte publicaties in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad en legt jaarlijks de ledenlijst en rekeningen neer bij de Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg.

Alle beheerders verbinden zich ertoe om bij het beëindigen van hun functie de onder hun berusting zijnde verenigingsstukken aan de beheerraad over te dragen.


ART. 3

Elke beheerder die ontslag wil nemen, doet dit via een schriftelijke mededeling aan de voorzitter.  Evenwel zal dit mandaat van beheerder slechts eindigen op de datum van de algemene vergadering.


LEDEN


ART. 4

Een lidmaatschap kan onderverdeeld worden in gewone leden en VIP-leden.  Voor de gewone leden geldt een jaarlijks vastgelegd tarief aan lidgeld.  De deelname aan cursussen & activiteiten is betalend.  Voor de VIP-leden geldt eveneens een jaarlijks vastgelegd tarief, voor hen is deelname aan curussen & activiteiten inbegrepen in het lidgeld.


FOKBELEID


ART. 5

Indien een jachthond uit de groepen 3, 6, 7 of 8 ingezet wordt voor de fok, dienen beide ouderdieren aan volgende voorwaarden te voldoen:


-Hondeneigenaars woonachtig in België, voor de rassen welke door de KMSH onderworpen zijn aan een heupdysplasie onderzoek: de reu/teef dient door de Belgische Commissie voor Heupdysplasie beoordeeld te zijn en moet als resultaat HD A of HD B verkregen hebben.  Indien hij/zij als HD C beoordeeld werd, kan hij/zij alsnog ingezet worden voor de fok, maar enkel in combinatie met een HD A beoordeelde tegenpartij. 


-Hondeneigenaars woonachtig in het buitenland: hiervoor gelden dezelfde voorwaarden, maar mag de eigenaar de reu/teef op HD laten testen in zijn eigen land.


-hij/zij moet minimum 2x ‘Zeer Goed’ in tussenklas, openklas, kampioensklas of werkklas behaald hebben onder 2 verschillende keurmeesters.


-voor rassen welke onderworpen zijn aan werkproeven: hij/zij moet minstens 2 werkresultaten verkregen hebben in een raseigen specifieke discipline.

*een jachthond uit de hierboven vermelde groepen kan eveneens ingezet worden voor de fok, na het behalen van een niet hierboven vermelde werkproef , en dit na goedkeuring van de beheerraad;


-de reu en teef dienen in het bezit te zijn van een officieel attest DNA , voor buitenlandse honden dient dit attest te voldoen aan de norm ISAG-2006.


-de reu  mag ten tijde van de dekking de leeftijd van 11 jaar niet bereikt hebben;


-de teef mag op datum van de dekking niet jonger zijn dan 24 maanden en mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij 8 jaar oud wordt.


-de minimale leeftijd van de reu, dient op datum van de dekking 18 maanden te zijn;


-een teef mag slechts één nest per 12 maanden voortbrengen, met diens verstande dat de periode tussen de laatste werpdatum en de daaropvolgende dekking ten minste 10 maanden moet bedragen;


-een teef mag gedurende haar leven slechts 4 nesten krijgen;


-beide ouderdieren mogen niet met elkaar in relatie staan als (groot)ouder-kind – (half-)broer-(half-)zus,


-er mag niet gefokt worden met honden die erfelijke afwijkingen vertonen vernoemd in de rasstandaard. 


-indien een jachthond uit één van de hierboven vermelde groepen  ingeschreven in het Initieel Register Sint-Hubertus wordt ingezet voor de fok, mag deze enkel gecombineerd worden met partner die drager is van een door het FCI erkende stamboom.

De eigenaar van de reu en teef verplichten zich ertoe, een kopie van de stamboom, kopie van het HD resultaat, kopies van de behaalde resultaten (schoonheid &  werk), evenals een kopie van het DNA-attest te bezorgen aan de verantwoordelijke hiervoor via pups@deweimaraner.be.


PUPS EN NESTEN


ART. 6

De vereniging publiceert gratis voor zijn VIP-leden de te verwachten nesten op website en in het clubblad, indien zowel reu als teef voldoen aan de voorwaarden uit artikel 4 van dit Huishoudelijk Reglement.

De overige leden kunnen voor de som van 35€ hun nest laten aankondigen op de website en in het clubblad, indien zowel reu als teef voldoen aan de voorwaarden uit artikel 4 van dit Huishoudelijk Reglement.


CLUBACTIVITEITEN


ART. 7

Elk jaar, en in geval van voldoende interesse, zal de vereniging een cursus ‘Africhting’ voorzien voor hun leden tegen een voordelig en vooraf bepaald ledentarief.  Deze cursus omvat de volgende principes: los- en aangelijnd volgen, vrij sturen, plaats houden, kort apport te land, apport uit diep water, verloren apport te land, markeerapport te land, apport over diep water. 


ART. 8

Elk jaar, en in geval van voldoende interesse, zal de vereniging een initiatiecursus veldwerk organiseren tegen een voordelig en vooraf bepaald ledentarief. 


HERPLAATSERS


ART. 9

De vereniging helpt zijn leden gratis hun hond een nieuwe thuis te vinden dmv publicatie op de website en/of in het clubblad of door middel van het verspreiden van een nieuwsbrief onder de leden.  Het betreffende lid verplicht zich ertoe gratis zijn hond af te staan en de stamboom, internationaal paspoort, documenten mbt de electronische chip en andere nodige zaken vrijwillig mee te geven met de nieuwe eigenaar. 

Voor VIP-leden is deze dienst gratis, aan de overige leden wordt voor deze dienst een bijdrage van 35€ gevraagd. Niet-leden kunnen tegen betaling van 50€ eveneens van deze dienst gebruik maken, en voor hen gelden dezelfde voorwaarden. 


ART. 10

In gevallen waarin het huishoudelijk reglement of de statuten niet voorzien, heeft de beheerraad het recht de maatregelen te nemen die hij nodig acht.